Siemens Volná místa

Senior HW Architect for Rail Automation - Prague

Praha, Czech Republic
Research & Development

Reagovat
Čeština ‎(Czech)‎

Popis pozice

Please scroll down for English version.

Senior HW Architect for Rail Automation - Prague

V našem R&D centru Corporate Technology v Praze se zabýváme vývojem software, hardware, validací a mechanickým designem. Výsledky naší práce lze najít v mnoha produktech koncernu Siemens pro průmyslovou automatizaci a železniční dopravu.

Nabízíme příležitost podílet se na vývoji nové generace železničního přejezdu, inteligentního ovládání výhybky, návěstidel, světelné signalizace, balíz, počítadel náprav, vstupně výstupních modulů, ovládacích a zobrazovacích prvků vlaku apod. Máme zkušenosti s projekty v bezpečnostních kategoriích SIL0 – SIL4 dle Safety CENELEC norem EN 50128 a EN 50129 s důrazem na moderní komunikaci přes zabezpečený Ethernet s pokročilou preventivní diagnostikou a využitím procesoru k řízení v redundantním módu. V našem R&D centru realizujeme kompletní řešení od definování požadavků přes vývoj softwaru, hardwaru a mechaniky až po verifikaci, validaci a typové zkoušky. Naše produkty jsou nasazovány po celém světě v rámci přechodu na moderní systémy řízení kolejové dopravy jako ETCS. Máme zájem o dlouhodobou spolupráci na projektech, které v tomto odvětví patří ke světové špičce a určují nové trendy.

Vaším úkolem bude

 • návrh HW architektury komplexních produktů a udávaní technického směru
 • architektonický návrh HW platform pro použití v nových řadách produktů
 • zodpovědnost za výběr a zavádění nových trendů a technologií v oboru HW designu
 • vytváření a sdílení doménového know-how v roli nezávislého experta
 • vývoj klíčových částí bezpečnostního hardwaru pro železniční automatizaci (návrh schémat, podpora návrhu PCB)
 • analýza hazardů, tvorba technické dokumentace vyžadované normou

   

  Těšit se můžete na

 • přátelský kolektiv s nadšením pro inovace a kvalitu
 • špičkově vybavené pracoviště a laboratoře
 • zajímavé R&D projekty realizované ve spolupráci se zahraničními vývojovými centry Siemens
 • každodenní využití anglického jazyka
 • unikátní technologie a know-how
 • bonus za nástup do společnosti 50.000 Kč

   

  Co u Vás oceníme

 • vysokoškolské vzdělání technického směru
 • minimálně 10 let praxe v oblasti HW vývoje
 • znalosti a praktické zkušenosti s návrhem HW architektury, digitální i analogový design, napájecí zdroje, mikro-kontroléry, s vysokým nárokem na environmentální požadavky a bezporuchovost
 • výhodou je znalost vývoje bezpečnostních elektronických systémů
 • znalost nových technologií v oboru HW návrhu
 • dobrou znalost angličtiny (němčina výhodou)
 • dobré komunikační schopnosti, analytické a systémové myšlení, skutečné zaujetí pro kvalitu
 • ochotu cestovat cca 3 týdny v roce

   

  Můžeme Vám nabídnout

 • práci s důrazem na kvalitu a spolehlivost
 • tvůrčí práci a prostor pro seberealizaci
 • systematickou podporu expertního rozvoje
 • sílu a stabilní zázemí společnosti Siemens
 • otevřené možnosti expertního i manažerského růstu
 • 5 týdnů dovolené, flexibilní pracovní dobu, home office, firemní mateřskou školku, to vše pro lepší skloubení pracovního a soukromého života
 • příjemné prostředí s prostory pro relaxaci a zábavu
 • individuální rozpočet na benefity který si můžete proměnit na kombinaci až 8 dní volna navíc, bodů do cafeterie či příspěvků na penzijní a/nebo životní pojištění
 • možnost stát se akcionářem Siemens AG a získat akcie zdarma
 • moderní pracoviště přímo u metra B Stodůlky

   

 

 

Senior HW Architect for Rail Automation - Prague

The Corporate Technology R&D Center in Siemens Prague is focused on complete development of automation products including software, hardware, mechanical design, verification and validation. Results of our work are to be found in many Siemens products in the field of industrial and rail automation.

We are happy to offer you an opportunity to participate in a new generation of product development such as level crossing, point and signal control systems, balise communication modules, axle counting systems, train on-board units, etc. We are experienced in safety product development in levels SIL0 – SIL4 according to CENELEC standards EN 50128 and EN 50129. We are focusing on innovative solutions such as safety Ethernet based or wireless communication and predictive diagnostics using cloud based data analytics. In our Prague based R&D center we carry out the complete product life cycle management from requirements definition, implementation up to verification, validation and type test. Products we develop are commissioned worldwide for modernization of rail controlling systems based on new ETCS levels. Are you ready to join us and work on products that globally shape the future of rail automation?

Your main tasks will be:

 • Design of HW architecture for complex products and determine technical directions
 • Design HW architectures of platforms used in new product series
 • Responsibility for searching and implementing of new trends and technologies in the HW design field
 • Create and share domain know-how in role of an independent expert
 • Develop of key parts of fail-safe hardware for rail automation products (circuit diagrams and support PCB layout)
 • Analyze safety hazards, prepare technical documentation required by norms

   

  You can look forward to:

 • dynamic team with passion for innovation and quality
 • Friendly atmosphere within the  workplace
 • Professionally equipped working environment and laboratories
 • Interesting R&D projects realized in cooperation with Siemens AG development centers
 • Everyday use of English language
 • Unique technologies and know-how
 • Signing bonus of 50 000 CZK

   

  What you should have:

 • University degree in technical science
 • At least 10 years of experience in the HW development field
 • Practical experience with design of HW architectures, digital and analog design, power supplies, microcontrollers, with high demands on environmental conditions and life time
 • Knowledge of fail-safe design is an advantage
 • Knowledge of new technologies in the HW design field
 • Good English language skills
 • A good communication skills, analytical and systematic thinking, real focus on quality
 • Availability to travel approx. 3 weeks per year

   

  What we can offer to you:

 • Work with the emphasis on quality and reliability
 • A creative job and space for self-fulfillment
 • Systematical support of expertise development
 • Stable background of the Siemens company
 • Open opportunities in expert and management career growth
 • 5 weeks of holiday allowance, flexible work hours, comfortable working environment, home office, Siemens kindergarten, all for better relax and work-life balance
 • Individual budget for benefits which can be changed to combination of up to 8 days of bonus holidays, credits for cafeteria system and pension/life insurance allowance
 • Catering allowances in the form of access to the company canteen or food vouchers
 • Opportunity to become a shareholder of Siemens AG and get stocks for free
 • A modern workplace in Prague with excellent proximity to public transport (next to metro B Stodůlky station)

Requisition ID: 243478
Organization: Corporate Technology
Career Level: Zkušený/á expert/ka
Jenom plný úvazek