Siemens Careers

Samostatný projektant Elektrotechnických zariadení

Bratislava, Slovakia
Engineering

Apply
English (UK)

Job Description

- Návrhy riešenia technológie vzhľadom na PRS v priemysle podľa požiadaviek investora v súčinnosti s ostatnými profesiami (strojné, technologické, MaR, SRTP, stavebné),
- spracovanie cenovej ponuky podľa požiadaviek investora, 
- komunikovanie so zástupcami investora pri vyjasňovaní technického riešenia a upresňovanie požiadaviek na podklady resp. protiplnenia,
- zadávanie dopytov na elektrické zariadenia a vyjasňovanie a upresňovanie ponúk od dodávateľov po technickej stránke, požiadaviek investora a noriem (EN STN alebo podnikových noriem),
- spracovanie projektovej dokumentácie stavby svojho profesného diela pre jednotlivé druhy dokumentácií (SP, RP, SVD) v súčinnosti s ostatnými projektovými oddeleniami čo zahŕňa:
- zoznamy spotrebičov, technické správy, jednopólové schémy, prehľadové schémy, výpočty, špecifikácie, dátové listy,
- kreslenie a návrh výkresov PRS – NN, VN, VVN, montážnych trás, návrh osvetlenia, uzemnenia, bleskozvodu,
- kreslenie zapojovacích schém, návrhov rozvádzačov, káblových schém, generovanie svorkovníc,
- dohody s prevádzkarmi o označovaní zariadení, obvodov, a ich zapracovanie podľa existujúceho stavu dokumentácie,
- spracovanie STD – Návod na obsluhu a údržbu
- počas realizácie vykonávanie autorského dozoru t.j. kontrola montáže stavby podľa technologických schém, zapojovacích schém a z hľadiska dodržovania noriem a požiadaviek investora,
- odstraňovanie závad, odchýlok od projektu resp. spracovanie pripomienok investora k dokumentácií alebo k montáži,
- vyjasňovanie projektu po technickej stránke pri montáži alebo dodávkach montážneho materiálu, pri kolízií s existujúcimi prístrojmi alebo zariadeniami, vyjasňovanie projektu subdodávateľom v prípade ich pripomienok alebo nejasného popisu,
- asistencia pri testoch obvodov, funkčných skúšok a preberacích konaniach.

Osvedčenia z SKSI výhodou.

Používaný SW : AutoCAD, EPLAN, SIMARIS, DIALUX.

Job ID: 85630

Organisation: Digital Factory

Experience Level: Experienced Professional

Job Type: Full-time

Can't find what you are looking for?

Let's stay connected